Obavijest korisnicima zajamčene minimalne naknade

Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 99/15) utvrđeno je da se samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje pravo na troškove ogrijeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m³ drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju Odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave.

Skupština Osječko-baranjske županije donijela je Odluku o visini iznosa za troškove ogrijeva korisnicima koji se griju na drva na području Osječko-baranjske županije u 2016.godini (Županijski glasnik, broj 3/16) kojom je određeno da će se korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva i kojima se rješenjem nadležnog upravnog tijela Županije prizna pravo na troškove ogrijeva odobriti novčani iznos u visini od 950,00 kuna.

Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu utvrđuje rješenjem nadležni Centar za socijalnu skrb, a korisnik se za ostvarivanje prava na naknadu za troškove ogrijeva obraća jedinici lokalne samouprave – u ovom slučaju Općini Semeljci.

Slijedom navedenoga pozivamo sve korisnike zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da u razdoblju od 20.06.2016. godine do 20.07.2016. godine u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Semeljci, Kolodvorska 2, podnesu zahtjev za ostvarivanje navedenog prava.

           

Obavezno je dostaviti:

  1. Rješenje Centara za socijalnu skrb
  2. Zahtjev za priznavanje prava na troškove ogrijeva

Obrazac zahtjeva možete preuzeti ispod ove obavijesti

 

 

PREUZIMANJA

 

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr