J A V N I P O Z I V za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Semeljci

 

Na temelju članka 9. Odluke o javnim priznanjima Općine Semeljci (Službeni glasnik Općine Semeljci, broj 7/16), Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Semeljci raspisuje

 

J A V N I  P O Z I V 

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Semeljci

  

  1. Javna priznanja Općine Semeljci dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama zaslužnim za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Općine Semeljci.
  2. Javna priznanja koja će se dodijelitiu 2017.godini su:

Počasni građanin Općine Semeljci,

Nagrada Općine Semeljci za životno djelo,

Godišnja nagrada Općine Semeljci.

3. Kriteriji za dodjelu javnih priznanja su:

-          da se radi o istaknutim pojedincima i pravnim osobama koji su svojim radom i javnim djelovanjem u gospodarstvu, znanosti, kulturi, prosvjeti, vatrogastvu, sportu, zaštiti okoliša, humanitarnim djelovanjem ili drugim javnim radom osobito zaslužni za razvoj, napredak i ugled Općine Semeljci.

Istoj fizičkoj ili pravnoj osobi godišnje se može dodijeliti samo jedno javno priznanje Općine Semeljci.

4. Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Semeljci imaju mještani Općine Semeljci, domaće pravne osobe, najmanje 5 vijećnika Općinskog vijeća, općinski načelnik, radna tijela Općinskog vijeća, Vijeće mjesnih odbora s područja Općine, udruge građana s područja Općine, ustanove sa sjedištem na području Općine Semeljci.

5. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Semeljci podnosi se u pisanom obliku.

Pisani prijedlog obvezno sadrži:

-          ime i prezime, odnosno naziv podnositelja prijedloga

-          prebivalište odnosno sjedište podnositelja prijedloga

-          osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi, naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog te iscrpno objašnjenje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja.

Uz prijedlog, predlagatelj prilaže potrebitu dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, stručne kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl.) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga tako da Povjerenstvo ima dovoljno elemenata za prihvaćanje prijedloga i upućivanja Općinskom vijeću Općine Semeljci za donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Semeljci za 2017.godinu.

6. U prijedlogu mora biti točno navedena vrsta javnog priznanja za koje se podnosi prijedlog.

7. Rok za podnošenje prijedloga je 10.ožujka 2017.godine.

Prijedlozi koji pristignu nakon navedenog roka neće se razmatrati.

8. Prijedlozi se podnose Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja Općine Semeljci putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Semeljci, Kolodvorska 2, 31402 Semeljci (s naznakom – „ Prijava za dodjelu javnih priznanja- ne otvaraj“).

9. Obrasce prijedloga za dodjelu javnih priznanja može se preuzeti na službenim stranicama i Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Semeljci.

 

Semeljci, 10. veljače 2017.godine

 

POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH

PRIZNANJA OPĆINE SEMELJCI

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr