DOKUMENTACIJA KOJU OVLAŠTENI PREDLAGATELJI DOSTAVLJAJU U POSTUPKU KANDIDIRANJA NA LOKALNIM IZBORIMA 2017

 

IZBORI ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

 

1. Politička stranka/političke stranke podnose nadležnom izbornom povjerenstvu sljedeću dokumentaciju u postupku kandidiranja na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave:

 • OLS-1 Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/ političkih stranaka za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave
 • Potvrde o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa u skladu s člankom 13. stavkom 2. za svakog kandidata na kandidacijskoj listi
 • OLS-4 Očitovanja o prihvaćanju kandidature za svakog kandidata na kandidacijskoj listi koja su ovjerena kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva
 • Preslika isprave (potvrda, svjedodžba, diploma i sl.) o stečenom akademskom i stručnom nazivu, odnosno akademskom stupnju kandidata – ako je uz ime i prezime kandidata na listi naveden akademski i stručni naziv, odnosno akademski stupanj
 • Izvadak iz Registra političkih stranaka za političku stranku odnosno za svaku od dvije ili više političkih stranaka koje predlažu listu sa podacima upisanim u Registar najkasnije na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora
 • OLS-6 koji sadrži podatke o posebnom računu za financiranje izborne promidžbe
 • međusobni sporazum iz kojeg je vidljivo koja politička stranka je ovlaštena otvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe ako kandidacijsku listu zajednički predlažu dvije ili više političkih stranaka

2. Grupa birača podnosi nadležnom izbornom povjerenstvu sljedeću dokumentaciju u postupku kandidiranja na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave:

 • OLS-2 prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave
 • OLS-3 sa prikupljenim potpisima birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača
 • potvrde o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa u skladu s člankom 13. stavkom 2. za svakog kandidata na kandidacijskoj listi
 • OLS-4 očitovanja o prihvaćanju kandidature za svakog kandidata na kandidacijskoj listi koja su ovjerena kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva
 • preslika isprave (potvrda, svjedodžba, diploma i sl.) o stečenom akademskom i stručnom nazivu, odnosno akademskom stupnju kandidata –ako je uz ime i prezime kandidata na listi naveden akademski i stručni naziv, odnosno akademski stupanj
 • OLS-6 koji sadrži podatke o posebnom računu za financiranje izborne promidžbe

 

IZBORI ZA OPĆINSKE NAČELNIKE, GRADONAČELNIKE I ŽUPANE TE NJIHOVE ZAMJENIKE

 

1.Politička stranka/ političke stranke podnose nadležnom izbornom povjerenstvu sljedeću dokumentaciju u postupku kandidiranja na izborima za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike:

 • OLN-1 prijedlog kandidata i zamjenika kandidata političke stranke/političkih stranaka za općinskog načelnika/gradonačelnika/župana
 • OLN 3 sa prikupljenim potpisima birača koji podržavaju kandidaturu kandidata za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovog zamjenika
 • potvrde o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa u skladu s člankom 13. stavkom 2. za kandidata i njegove zamjenike
 • OLN-4 očitovanja kandidata i zamjenika kandidata o prihvaćanju kandidature koja su ovjerena kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva
 • preslika isprave (potvrda, svjedodžba, diploma i sl.) o stečenom akademskom i stručnom nazivu, odnosno akademskom stupnju kandidata –ako je uz ime i prezime kandidata/zamjenika kandidata naveden akademski i stručni naziv, odnosno akademski stupanj
 • izvadak iz Registra političkih stranaka za političku stranku odnosno za svaku od dvije ili više političkih stranaka koje predlažu kandidata sa podacima upisanim u Registar najkasnije na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora
 • OLN-5 koji sadrži podatke o posebnom računu za financiranje izborne promidžbe

 

2. Grupa birača podnosi nadležnom izbornom povjerenstvu sljedeću dokumentaciju u postupku kandidiranja na izborima za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike:

 • OLN-2 prijedlog kandidata i zamjenika kandidata grupe birača za općinskog načelnika/gradonačelnika/župana
 • OLN 3 sa prikupljenim potpisima birača koji podržavaju kandidaturu kandidata za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovog zamjenika
 • potvrde o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa u skladu s člankom 13. stavkom 2. za kandidata i njegove zamjenike
 • OLN-4 očitovanja kandidata i zamjenika kandidata o prihvaćanju kandidature koja su ovjerena kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva
 • preslika isprave (potvrda, svjedodžba, diploma i sl.) o stečenom akademskom i stručnom nazivu, odnosno akademskom stupnju kandidata –ako je uz ime i prezime kandidata/zamjenika kandidata naveden akademski i stručni naziv, odnosno akademski stupanj
 • OLN-5 koji sadrži podatke o posebnom računu za financiranje izborne promidžbe

 

 

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr