Obavijest i javni poziv poreznim obveznicima - porez na nekretnine

 

Člankom 20. stavkom 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/2016), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine propisano je da su jedinice lokalne samouprave dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine. 

 

Odredbe Zakona o lokalnim porezima koje se odnose na porez na nekretnine stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine.

 

Porez na nekretnine zamjenjuje dosadašnju komunalnu naknadu, porez na kuće za odmor i spomeničku rentu.

 

Odredbom članka 59. Zakona propisano je da porezni obveznici mogu jedinicama lokalne samouprave dostaviti podatke iz članka 40. toga Zakona (tj. podatke o poreznom obvezniku i nekretnini) do 31. listopada 2017. godine, ali i da će jedinice lokalne samouprave pozvati poreznog obveznika da dostavi sve ili dio podataka ako njima ne raspolaže, odnosno ako se oni bitno razlikuju usporedbom podataka jedinica lokalne samouprave s podacima dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave. 

 

Za prikupljanje podataka i ustrojavanje i vođenje Evidencije o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine zadužen je Jedinstveni upravni odjel Općine Semeljci.

 

Stoga se pozivaju vlasnici i korisnici nekretnina na području Općine Semeljci (obveznici plaćanja komunalne naknade za stambeni, garažni i poslovni prostor,  zemljišta koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevinskog zemljišta) da, radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine, dostave podatke o poreznim obveznicima i o nekretnini koristeći priloženi obrazac u što je moguće kraćem roku.

 

Ispunjeni i potpisani obrazac potrebno je dostaviti putem pošte na adresu: Općina Semeljci, Kolodvorska 2, 31402 Semeljci, ili osobno u pisarnicu Općine.

 

Obrazac se ispunjava posebno za svaku adresu nekretnine odnosno katastarsku česticu.

 

 

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr