Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Gospodarske zone 2" Semeljci

Na temelju članka 96. st. 3. Zakona o prostornom uređenju ( „Narodne novine“„ broj 153/13 i 65/17) i Zaključka Općinskog načelnika (KLASA: 350-02/18-01/01, URBROJ: 2121/07-02/18-1396, od 24. srpnja 2018.god.), Općinski načelnik Općine Semeljci objavljuje

 

 

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU

IZMJENA I DOPUNA

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

„GOSPODARSKE ZONE 2“, SEMELJCI

 

 

Javna rasprava s javnim uvidom trajat će osam (8) dana u vremenu od 03.09.2018. do 10.09.2018. godine.

Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će izložen u prostorijama Općine Semeljci, Kolodvorska 2, 31 402 Semeljci svakim danom od 8,00 do 15,00 sati.

Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano javno izlaganje Prijedloga plana u prostorijama Općine Semeljci dana 07.09.2018. godine, u 11,00 sati na adresi Kolodvorska 2, Semeljci.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

- upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi prijedlog Plana na mjestu javnog uvida,

- unijeti u zapisnik na javnom izlaganju,

- uputiti u pisanom obliku na adresu: Općina Semeljci, Kolodvorska 2, 31 402 Semeljci.

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se dostaviti Općinskom načelniku Općine Semeljci na adresu Kolodvorska 2, 31 402 Semeljci, najkasnije do 10.09.2018. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz navođenje adrese podnositelja ili nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK

   Grga Lončarević, v.r

 

 

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja "Gospodarske zone 2" Semeljci nalazi se pod rubrikom dokumenti - prostorni planovi.

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr