Poziv učenicima srednjih škola

Temeljem članka 58. Statuta Općine Semeljci („Službeni glasnik“ Općine Semeljci 2/13 i 1/18) i Odluke o sufinanciranju dijela troškova stanovanja učenika srednjih škola u đačkim domovima i dijela troškova boravka djece u dječjim vrtićima KLASA: 406-01/18-01/01, URBROJ: 2121/07-01/18-1558 od 05. rujna 2018. godine, Općinski načelnik Općine Semeljci, dana 17. rujna 2018. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za sufinanciranje troškova smještaja učenika

u đačkim domovima

 

Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje troškova smještaja u srednjoškolskim đačkim domovima za učenike s prebivalištem na području Općine Semeljci za školsku 2018./2019. godinu.

Dokumentacija koju su podnositelji zahtjeva za sufinanciranje dužni dostaviti:

-          zahtjev za sufinanciranje (preuzeti obrazac na web stranicama Općine Semeljci ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Semeljci)

-          presliku osobne iskaznice i OIB učenika

-          presliku osobne iskaznice i OIB za roditelja ili skrbnika učenika

-          potvrda o upisu učenika u srednju školu za školsku 2018./2019. godinu

-          preslika ugovora ili potvrda o smještaju učenika u đački dom za školsku 2018./2019. godinu

-          potvrdu da nemaju dugovanja prema Općini Semeljci (koju će ishoditi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Semeljci)

-          izjavu da učenik ne ostvaruje drugu subvenciju (preuzetu sa web stranica Općine Semeljci ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Semeljci)

-          preslika kartice tekućeg računa roditelja ili skrbnika

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje dijela troškova stanovanja u đačkim domovima podnose roditelji učenika.

Rok za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje sa potrebnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave javnog poziva na oglasnim pločama i web stranici Općine Semeljci.

Nepotpuni i nepravodobno podneseni zahtjevi neće se razmotriti.

Prijave se podnose putem pošte na adresu: OPĆINA SEMELJCI, Kolodvorska 2, 31 402 Semeljci, s naznakom „za sufinanciranje troškova smještaja u đačkim domovima“.

 

 

*Izjavu i Zahtjev za sufinanciranje dijela troškova smještaja učenika srednjih škola u đačkim domovima možete preuzeti u rubrici Dokumentacija / Razno.

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr