Odluka o komunalnom redu i osnovne smjernice za primjenu

Budućida mnogi građani nisu dovoljno informirani o ovoj Odluci, u nastavku ćemo Vas detaljnije obavijestiti o onome, što u kontekstu zakona i propisa trebate znati i biti upućeni.

Odlukom o komunalnom redu Općine Semeljci uređuju se odnosi u komunalnom gospodarstvu, a naročito na području uređenja naselja, održavanja čistoće i čuvanja javnih površina, skupljanja, odvoza i postupanja sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanju snijega i leda, uklanjanju protupravno postavljenih predmeta, te mjere za provođenje komunalnog reda i prekršajne odredbe. Javnim površina u smislu Odluke o komunalnom redu smatraju se: ulice, ceste, trgovi, drvoredi, cvjetnjaci, javni prolazi, mostovi, parkirališta, parkovi, travnjaci, dječja igrališta.

Uređenje naselja:

- vlasnici i korisnici stambenih, poslovnih i drugih prostora dužni su se brinuti o izgledu zgrade koje moraju biti uredne i čiste, a oštećenja se trebaju popraviti. Zakonom o građevinskoj inspekciji, jedinice lokalne samouprave, obavezne su provoditi nadzor građevina, a sve u cilju zaštite javnog interesa.

- reklame, reklamne ploče, reklamne konstrukcije mogu se postavljati samo uz suglasnost tijela Općinske uprave. Strogo je zabranje ljepljenje i postavljanje plakata na mjestima koja nisu predviđena za to.

- zabranjeno je prodavanje ili izlaganje poljoprivrednih, prehrambenih i drugih proizvoda izvan prostora otvorenih tržnica bez odobrenja Općinske uprave.

- za istovar i smještaj građevinskog materijala, uklanjanje stabala na javnoj površini ispred kuća potrebno je ishoditi odobrenje Općinske uprave

- ogrijevni materijal mora se ukloniti sa javne površine najkasnije u roku od 7 dana

Na javnoj površini ne smije se bacati bilo kakav otpad ili na drugi način uništavati javnu površinu, a posebice se zabranjuje:

- odlaganje otpadnog građevinskog materijala, zemlje i slično

- paljenje lišća i otpada

- parkiranje vozila

- prekopavanje javne zelene površine bez odobrenja

- napasanje životinja

- ispuštanje otpadnih voda,kiselina,motornih ulja i gnojnica

- oštećivanje opreme (ograde,sanitarnih uređaja, javne rasvjete,uređaja za rekreaciju)

Svi protupravno postavljeni predmeti i uređaji (kiosci, štandovi, prikolice, reklame, obavijesti, građevinski materijal, ogrijev) na objektima i površinama trebaju se ukloniti. Ako korisnik, odnosno vlasnik sam ne ukloni, uklonit će ga Komunalno društvo o trošku korisnika.

Apeliramo ovim putem na građanstvo da se pridržavaju i informiraju o Odluci o komunalnom redu Općine Semeljci, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o građevinskoj inspekciji i komunalnom redaru, u svrhu zaštite javnog interesa.

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr