J A V N I P O Z I V

Na temelju članka 9. Odluke o javnim priznanjima Općine Semeljci (Službeni glasnik Općine Semeljci, broj 7/16) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Semeljci dana 16. svibnja 2016. godine raspisuje

J A V N  I     P O Z I V

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Semeljci

 

1. Javna priznanja Općine Semeljci dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama zaslužnim za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Općine Semeljci.

2. Javna priznanja koja će se dodjeljivati u 2016.godini su:

    1. Počasni građanin Općine Semeljci
    2. Nagrada Općine Semeljci za životno djelo
    3. Godišnja nagrada Općine Semeljci

3. Kriteriji za dodjelu javnih priznanja su:

  • da se radi o istaknutim pojedincima i pravnim osobama koji su svojim radom i javnim djelovanjem u gospodarstvu, znanosti, kulturi, prosvjeti, vatrogastvu, sportu, zaštiti okoliša, humanitarnim djelovanjem ili drugim javnim radom osobito zaslužni za razvoj, napredak i ugled Općine Semeljci.
  • Istoj fizičkoj ili pravnoj osobi godišnje se može dodijeliti samo jedno javno priznanje Općine Semeljci.

4. Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Semeljci imaju mještani Općine, domaće pravne osobe, najmanje 5 vijećnika Općinskog vijeća, općinski načelnik, radna tijela Općinskog vijeća, Vijeće mjesnih odbora s područja Općine, udruge građana s područja Općine, ustanove sa sjedištem na području Općine Semeljci.

5. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Semeljci podnosi se u pisanom obliku.

Pisani prijedlog obvezno sadrži:

-          Ime i prezime, odnosno naziv podnositelja prijedloga

-          Prebivalište odnosno sjedište podnositelja prijedloga

-          Osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi, naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog te iscrpno objašnjenje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja.

Uz prijedlog, predlagatelj prilaže odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, stručne kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl.) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.

6. U prijedlogu mora biti točno navedena vrsta javnog priznanja za koje se podnosi prijedlog.

7. Rok za podnošenje prijedloga je 01. lipnja 2016. godine.

Prijedlozi koji pristignu nakon navedenog roka neće se razmatrati.

8. Prijedlozi se podnose Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja Općine Semeljci putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine, Kolodvorska 2, 31402 Semeljci, ( s naznakom – „ Prijava za dodjelu javnih priznanja- ne otvaraj“)

9. Obrasce prijedloga za dodjelu javnih priznanja može se preuzeti na službenim stranicama Općine i Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Semeljci.

PREUZIMANJA:


 

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr