VAŽNA OBAVIJEST ZA SVE KOJI DOLAZE NA PODRUČJE OPĆINE SEMELJCI IZ DRUGIH KRAJEVA

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SEMELJCI

Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Semeljci

KLASA: 810-01/20-01/07

URBROJ: 2121/07-02/20-1

Semeljci, 23. ožujka 2020. godine

 

Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj: 82/15 i 118/18) Stožer civilne zaštite Općine Semeljci obavještava:

 

Sve osobe koje dolaze na područje Općine Semeljci iz drugih krajeva Hrvatske dužne su odmah po dolasku prijaviti svoj dolazak u Općinu Semeljci Stožeru civilne zaštite Općine Semeljci na tel: 031/856-310.

                                                                                  

Općinski načelnik                                                                           Načelnik stožera

Grga Lončarević                                                                             Mirko Miladinović

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr